junglove

想出远门了

不喜欢成都没有太阳

在没有太阳的成都 想念家里的日落

一杯敬朝阳 一杯敬月光
一杯敬故乡 一杯敬远方
一杯敬明天 一杯敬过往
一杯敬自由 一杯敬死亡